Nybyn

Nybyn ligger 3 mil nordost om Stockholm, i Roslagen, c:a 1 mil inland. Roslagen var viktig för transporter under vikingatiden då det gick att ta sig längs långhundraleden med skepp från Östersjön till Uppsala.

Namnet är ett –bynamn med en förled som indikerar att det kan vara sekundärt tillkommet i förhållande till kringliggande bebyggelse.

År 1728 (A126-7:1) karterades Nyby gård av lantmätare Lars Kietzling. Nybyn ägdes av Greve Axel Wrede Sparre på Östanå. Nyby bestod av ¼ frälsehemman som beboddes av bonden Nils Nilsson. Det årliga utsädet var 2 ⅓ tunna och ängen gav ungefär 11 lass hö. Relationen mellan åker och äng var således ungefär 1:5 vilket innebär att spannmålsodlingens betydelse var förhållandevis liten. Mellan Långsjön och Malmsjön var marken beväxt med god fång- och lövskog. Fisket i sjöarna uppgavs inte vara av något värde och försvårades av att stränderna var tvärdjupa. Det fanns lågor och träd i vägen, även nedsjunkna i sjön vilket omöjliggjorde fiske med notvarp. (källa Vallentuna kommun)

Den nya mangårdsbyggnaden uppfördes 1920, logen 1880, stall och ladugård 1894. På 1930-talet uppgick arealen till 65,5 ha, därav 21,5 ha åker och 44 ha skog. Gården hade då 2 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 2 ungdjur, 2 svin och 20 höns. Ägaren var brukspatron G.S. Boström, Östanå. Arrendator var John Gustav Ossian Andersson, född 1885. (källa Svenska Gods och Gårdar)

På 1960-talet hade gårdens namn ändrats till bestämd form: Nybyn. De flesta av gårdsbyggnaderna brändes vid den här tiden ner då gården upphörde att arbetas och istället blev sommartorp. Idag är de gamla byggnaderna återuppförda och även det ursprungliga bostadshuset vilket numera fungerar som gäststuga. Nybyn består idag av 30 ha ängs-, betes- och skogsmark.